Sākums

Instr..: A/B/A/B E/

  B
Kā saplīsis tr auks,
  A B
No kura iztek dzīvīb a,
  A
Tu nelaid sev kl āt,
  B E A
Tu nelaid – T ev s āp.  
  B A
Kā putns, kas s itas  
  B A
Gar istabas s ienām,  
  B A
Tu atsakies n ākt,  
  B E A
Jo sirds Tava p ārāk s āp.  
  B
Neskaties vairs atpakaļ.

Piedz:/E/A/F#m/B x2 /A/B/E/

  E A
Tavā pr iekšā ir jauns s ākums –
  F# B
Visa n obeig ums.
  E
Kas reiz b ijis,
  A
Vai nav piep ildījies,
  F# B
Lai nav vairs tavs n ogurums.  
  A B E
Vien ļauj gudrīb ai n ākt l īdz.

Pants: A/B/A/B E/x 2 /A/A/B/

Kā saule, kas nenoriet,

Tiek dota tev otra iespēja,

Kas liek tev pāri iet

Atgriešanās tiltam.

Neskaties vairs atpakaļ

Piedz:/E/A/F#m/B x2 /A/B/C#m/A/B/E

Tavā priekšā ir jauns sākums –

Visa nobeigums.

Kas reiz bijis,

Vai nav piepildījies,

Lai nav vairs tavs nogurums.

Vien ļauj gudrībai nākt līdz.

Instr.:/E/A/F#m/B x2 /A/B/C#m/A/B/E/E